รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ปราจีนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปราจีนบุรี 160 4 160 100.00 1 0.63 13 8.13 27 16.88 57 35.63 6 3.75 56 35.00 119 74.38
กบินทร์บุรี 193 19 193 100.00 0 0.00 2 1.04 15 7.77 103 53.37 22 11.40 51 26.42 176 91.19
นาดี 63 0 58 92.06 0 0.00 0 0.00 2 3.17 38 60.32 0 0.00 18 28.57 56 88.89
บ้านสร้าง 89 0 88 98.88 9 10.11 1 1.12 34 38.20 36 40.45 0 0.00 8 8.99 44 49.44
ประจันตคาม 106 0 106 100.00 15 14.15 2 1.89 23 21.70 18 16.98 29 27.36 19 17.92 66 62.26
ศรีมหาโพธิ 90 0 75 83.33 0 0.00 10 11.11 19 21.11 38 42.22 5 5.56 3 3.33 46 51.11
ศรีมโหสถ 24 1 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 62.50 9 37.50 0 0.00 24 100.00
รวม 725 24 704 97.10 25 3.45 28 3.86 120 16.55 305 42.07 71 9.79 155 21.38 531 73.24