รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองฉะเชิงเทรา 193 22 192 99.48 1 0.52 13 6.74 5 2.59 168 87.05 5 2.59 0 0.00 173 89.64
บางคล้า 56 10 56 100.00 0 0.00 1 1.79 20 35.71 24 42.86 1 1.79 10 17.86 35 62.50
บางน้ำเปรี้ยว 148 0 148 100.00 0 0.00 0 0.00 4 2.70 114 77.03 12 8.11 18 12.16 144 97.30
บางปะกง 108 0 108 100.00 0 0.00 1 0.93 9 8.33 47 43.52 20 18.52 31 28.70 98 90.74
บ้านโพธิ์ 73 0 73 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.37 61 83.56 5 6.85 6 8.22 72 98.63
พนมสารคาม 85 11 87 102.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 61.18 11 12.94 24 28.24 87 102.35
ราชสาส์น 31 0 31 100.00 0 0.00 0 0.00 1 3.23 10 32.26 4 12.90 16 51.61 30 96.77
สนามชัยเขต 70 0 70 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 85.71 3 4.29 7 10.00 70 100.00
แปลงยาว 48 9 48 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 12.50 18 37.50 24 50.00 48 100.00
ท่าตะเกียบ 47 0 47 100.00 0 0.00 3 6.38 1 2.13 40 85.11 3 6.38 0 0.00 43 91.49
คลองเขื่อน 32 0 32 100.00 0 0.00 0 0.00 7 21.88 17 53.13 6 18.75 2 6.25 25 78.13
รวม 891 52 892 100.11 1 0.11 18 2.02 48 5.39 599 67.23 88 9.88 138 15.49 825 92.59