รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ตราด
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองตราด 98 7 63 64.29 0 0.00 1 1.02 3 3.06 48 48.98 3 3.06 8 8.16 59 60.20
คลองใหญ่ 20 0 12 60.00 0 0.00 0 0.00 2 10.00 6 30.00 2 10.00 2 10.00 10 50.00
เขาสมิง 66 0 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 90.91 5 7.58 1 1.52 66 100.00
บ่อไร่ 33 4 30 90.91 0 0.00 0 0.00 1 3.03 22 66.67 2 6.06 5 15.15 29 87.88
แหลมงอบ 27 0 21 77.78 0 0.00 0 0.00 2 7.41 18 66.67 1 3.70 0 0.00 19 70.37
เกาะกูด 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
เกาะช้าง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 7 77.78 0 0.00 1 11.11 8 88.89
รวม 261 11 209 80.08 0 0.00 1 0.38 9 3.45 169 64.75 13 4.98 17 6.51 199 76.25