รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ชลบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชลบุรี 130 25 118 90.77 0 0.00 1 0.77 17 13.08 72 55.38 17 13.08 11 8.46 100 76.92
บ้านบึง 52 0 51 98.08 0 0.00 3 5.77 6 11.54 5 9.62 1 1.92 36 69.23 42 80.77
หนองใหญ่ 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 45.83 2 8.33 11 45.83 24 100.00
บางละมุง 71 0 70 98.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 78.87 6 8.45 8 11.27 70 98.59
พานทอง 76 0 76 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 40.79 13 17.11 32 42.11 76 100.00
พนัสนิคม 185 12 185 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 126 68.11 10 5.41 49 26.49 185 100.00
ศรีราชา 72 10 68 94.44 0 0.00 1 1.39 5 6.94 31 43.06 5 6.94 26 36.11 62 86.11
เกาะสีชัง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 1 14.29 6 85.71 0 0.00 0 0.00 6 85.71
สัตหีบ 41 2 41 100.00 5 12.20 1 2.44 6 14.63 22 53.66 0 0.00 7 17.07 29 70.73
บ่อทอง 47 0 47 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 82.98 8 17.02 0 0.00 47 100.00
เกาะจันทร์ 27 0 20 74.07 0 0.00 0 0.00 1 3.70 16 59.26 3 11.11 0 0.00 19 70.37
รวม 732 49 707 96.58 5 0.68 6 0.82 36 4.92 415 56.69 65 8.88 180 24.59 660 90.16