รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สระบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสระบุรี 76 0 59 77.63 0 0.00 0 0.00 9 11.84 32 42.11 1 1.32 17 22.37 50 65.79
แก่งคอย 117 16 116 99.15 0 0.00 5 4.27 47 40.17 57 48.72 3 2.56 4 3.42 64 54.70
หนองแค 181 14 180 99.45 25 13.81 11 6.08 52 28.73 46 25.41 5 2.76 41 22.65 92 50.83
วิหารแดง 54 0 54 100.00 0 0.00 2 3.70 8 14.81 16 29.63 7 12.96 21 38.89 44 81.48
หนองแซง 69 0 67 97.10 0 0.00 0 0.00 8 11.59 42 60.87 10 14.49 7 10.14 59 85.51
บ้านหมอ 79 16 50 63.29 4 5.06 0 0.00 16 20.25 13 16.46 1 1.27 16 20.25 30 37.97
ดอนพุด 28 0 28 100.00 5 17.86 1 3.57 6 21.43 16 57.14 0 0.00 0 0.00 16 57.14
หนองโดน 34 4 34 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 8.82 24 70.59 7 20.59 34 100.00
พระพุทธบาท 94 1 83 88.30 1 1.06 3 3.19 15 15.96 38 40.43 7 7.45 19 20.21 64 68.09
เสาไห้ 102 0 93 91.18 2 1.96 1 0.98 14 13.73 41 40.20 16 15.69 19 18.63 76 74.51
มวกเหล็ก 80 0 75 93.75 27 33.75 5 6.25 24 30.00 14 17.50 1 1.25 4 5.00 19 23.75
วังม่วง 31 8 30 96.77 0 0.00 0 0.00 5 16.13 12 38.71 6 19.35 7 22.58 25 80.65
เฉลิมพระเกียรติ 53 0 53 100.00 8 15.09 1 1.89 31 58.49 10 18.87 0 0.00 3 5.66 13 24.53
รวม 998 59 922 92.38 72 7.21 29 2.91 235 23.55 340 34.07 81 8.12 165 16.53 586 58.72