รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สิงห์บุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสิงห์บุรี 58 26 58 100.00 11 18.97 7 12.07 24 41.38 12 20.69 2 3.45 2 3.45 16 27.59
บางระจัน 77 0 77 100.00 8 10.39 0 0.00 22 28.57 34 44.16 1 1.30 12 15.58 47 61.04
ค่ายบางระจัน 59 0 58 98.31 23 38.98 2 3.39 17 28.81 9 15.25 4 6.78 3 5.08 16 27.12
พรหมบุรี 42 0 42 100.00 14 33.33 0 0.00 9 21.43 17 40.48 2 4.76 0 0.00 19 45.24
ท่าช้าง 23 0 23 100.00 4 17.39 2 8.70 4 17.39 5 21.74 7 30.43 1 4.35 13 56.52
อินทร์บุรี 105 0 105 100.00 4 3.81 1 0.95 3 2.86 4 3.81 61 58.10 32 30.48 97 92.38
รวม 364 26 363 99.73 64 17.58 12 3.30 79 21.70 81 22.25 77 21.15 50 13.74 208 57.14