รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด ลพบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลพบุรี 224 61 216 96.43 0 0.00 4 1.79 16 7.14 149 66.52 23 10.27 24 10.71 196 87.50
พัฒนานิคม 89 0 89 100.00 6 6.74 1 1.12 20 22.47 48 53.93 1 1.12 13 14.61 62 69.66
โคกสำโรง 131 0 124 94.66 1 0.76 1 0.76 10 7.63 70 53.44 0 0.00 42 32.06 112 85.50
ชัยบาดาล 136 0 136 100.00 0 0.00 2 1.47 33 24.26 66 48.53 7 5.15 28 20.59 101 74.26
ท่าวุ้ง 128 0 112 87.50 6 4.69 4 3.13 56 43.75 31 24.22 13 10.16 2 1.56 46 35.94
บ้านหมี่ 157 7 157 100.00 14 8.92 12 7.64 26 16.56 83 52.87 2 1.27 20 12.74 105 66.88
ท่าหลวง 45 0 45 100.00 6 13.33 0 0.00 10 22.22 23 51.11 5 11.11 1 2.22 29 64.44
สระโบสถ์ 46 0 46 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 60.87 0 0.00 18 39.13 46 100.00
โคกเจริญ 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 20 37.74 23 43.40 2 3.77 8 15.09 33 62.26
ลำสนธิ 49 0 33 67.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 44.90 2 4.08 9 18.37 33 67.35
หนองม่วง 66 0 66 100.00 4 6.06 6 9.09 15 22.73 32 48.48 1 1.52 8 12.12 41 62.12
รวม 1,124 68 1,077 95.82 37 3.29 30 2.67 206 18.33 575 51.16 56 4.98 173 15.39 804 71.53