รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด อ่างทอง
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอ่างทอง 81 24 81 100.00 0 0.00 2 2.47 0 0.00 4 4.94 18 22.22 57 70.37 79 97.53
ไชโย 51 0 51 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 7.84 7 13.73 40 78.43 51 100.00
ป่าโมก 47 10 47 100.00 0 0.00 0 0.00 2 4.26 1 2.13 6 12.77 38 80.85 45 95.74
โพธิ์ทอง 110 0 110 100.00 1 0.91 1 0.91 17 15.45 45 40.91 8 7.27 38 34.55 91 82.73
แสวงหา 61 0 61 100.00 0 0.00 1 1.64 22 36.07 35 57.38 1 1.64 2 3.28 38 62.30
วิเศษชัยชาญ 126 0 126 100.00 0 0.00 4 3.17 7 5.56 64 50.79 12 9.52 39 30.95 115 91.27
สามโก้ 37 0 37 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 64.86 9 24.32 4 10.81 37 100.00
รวม 513 34 513 100.00 1 0.19 8 1.56 48 9.36 177 34.50 61 11.89 218 42.50 456 88.89