รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
พระนครศรีอยุธยา 152 0 147 96.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 60 39.47 9 5.92 78 51.32 147 96.71
ท่าเรือ 84 7 75 89.29 0 0.00 0 0.00 1 1.19 69 82.14 4 4.76 1 1.19 74 88.10
นครหลวง 74 0 74 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.35 41 55.41 15 20.27 17 22.97 73 98.65
บางไทร 136 0 80 58.82 0 0.00 0 0.00 17 12.50 54 39.71 5 3.68 4 2.94 63 46.32
บางบาล 111 0 106 95.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 90 81.08 7 6.31 9 8.11 106 95.50
บางปะอิน 149 23 149 100.00 0 0.00 1 0.67 17 11.41 28 18.79 7 4.70 96 64.43 131 87.92
บางปะหัน 94 1 94 100.00 5 5.32 3 3.19 34 36.17 34 36.17 17 18.09 1 1.06 52 55.32
ผักไห่ 128 0 128 100.00 0 0.00 6 4.69 8 6.25 95 74.22 4 3.13 15 11.72 114 89.06
ภาชี 72 0 72 100.00 1 1.39 0 0.00 3 4.17 37 51.39 8 11.11 23 31.94 68 94.44
ลาดบัวหลวง 58 1 58 100.00 0 0.00 4 6.90 11 18.97 32 55.17 3 5.17 8 13.79 43 74.14
วังน้อย 68 26 68 100.00 0 0.00 0 0.00 4 5.88 55 80.88 2 2.94 7 10.29 64 94.12
เสนา 132 4 118 89.39 0 0.00 0 0.00 4 3.03 69 52.27 20 15.15 25 18.94 114 86.36
บางซ้าย 53 0 53 100.00 0 0.00 0 0.00 8 15.09 44 83.02 1 1.89 0 0.00 45 84.91
อุทัย 107 0 107 100.00 0 0.00 1 0.93 2 1.87 91 85.05 2 1.87 11 10.28 104 97.20
มหาราช 58 0 47 81.03 0 0.00 4 6.90 32 55.17 10 17.24 1 1.72 0 0.00 11 18.97
บ้านแพรก 27 0 27 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 96.30 1 3.70 0 0.00 27 100.00
รวม 1,503 62 1,403 93.35 6 0.40 19 1.26 142 9.45 835 55.56 106 7.05 295 19.63 1,236 82.24