รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2560
จังหวัด สมุทรปราการ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสมุทรปราการ 90 0 90 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 62.22 24 26.67 10 11.11 90 100.00
บางบ่อ 74 0 74 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 54 72.97 9 12.16 11 14.86 74 100.00
บางพลี 83 0 83 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 69 83.13 11 13.25 3 3.61 83 100.00
พระประแดง 177 0 177 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 139 78.53 30 16.95 8 4.52 177 100.00
พระสมุทรเจดีย์ 42 0 42 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 66.67 8 19.05 6 14.29 42 100.00
บางเสาธง 38 0 38 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 92.11 1 2.63 2 5.26 38 100.00
รวม 504 0 504 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 381 75.60 83 16.47 40 7.94 504 100.00