รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล เขาตูม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94101201 บ้านนัดกูโบ ระดับดีเยี่ยม
94101202 บ้านบูเกะดาตู ระดับพัฒนา
94101203 บ้านโสร่ง ระดับดีเยี่ยม
94101204 บาโงยะหา ระดับพัฒนา
94101205 จาเราะบองอ ระดับพัฒนา
94101206 โคกขี้เหล็ก ระดับพัฒนา
94101207 บ้านนิปิสกูเละ ระดับดีเยี่ยม