รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล กอลำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94101101 บ้านกอลำ ระดับดีเยี่ยม
94101102 บ้านละหารยามู ระดับดี
94101103 บ้านสะตา ระดับดี
94101104 ปูลากาซิง ระดับดีเยี่ยม
94101105 ลานควาย ระดับดีเยี่ยม