รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล เมาะมาวี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94101001 พงสาคอ ระดับดีเยี่ยม
94101002 ดูซงปาแย ระดับดีเยี่ยม
94101003 บ้านเมาะมาวี ระดับดีเยี่ยม
94101004 บ้านต้นมะขาม ระดับดี
94101005 เกาะบาตอ ระดับดีเยี่ยม
94101006 บ้านดารุสลาม ระดับดีเยี่ยม