รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล กระโด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94100801 บ้านกระโด ระดับพัฒนา
94100802 บาซากะจิ ระดับพัฒนา
94100803 บ้านปรีกี ระดับพื้นฐาน
94100804 บ้านกูแบบาเดาะ ระดับพัฒนา
94100805 บ้านสาเราะ ระดับพื้นฐาน