รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล ระแว้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94100501 ปูลา ระดับดีเยี่ยม
94100502 จือโระ ระดับดีเยี่ยม
94100503 มาปะ ระดับดีเยี่ยม
94100504 จาแบปะ ระดับดีเยี่ยม
94100505 ปูลาตาเยาะฆอ ระดับดีเยี่ยม
94100506 ระแว้ง ระดับดีเยี่ยม