รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล สะนอ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94100401 สะนอ ระดับดีเยี่ยม
94100402 ยามูเซ็ง ระดับดีเยี่ยม
94100403 บือแนดาแล ระดับดีเยี่ยม
94100404 คางา ระดับดีเยี่ยม