รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล ประจัน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94100301 บราโอ ระดับดีเยี่ยม
94100302 ประจัน ระดับดีเยี่ยม
94100303 บือแนกือบง ระดับดีเยี่ยม
94100308 กูนิง ระดับดีเยี่ยม
94100309 บ้านนา ระดับพื้นฐาน