รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล สะดาวา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94100201 ลือเมาะ ระดับดีเยี่ยม
94100202 สิเดะ ระดับดีเยี่ยม
94100203 อีบุ๊ ระดับดีเยี่ยม
94100204 ศาลาสอง ระดับดีเยี่ยม
94100205 อาโห ระดับดี
94100206 บากง ระดับดีเยี่ยม
94100207 กูแบบาเดาะ ระดับดีเยี่ยม
94100208 ปูตะ ระดับดีเยี่ยม