รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ยะรัง ตำบล ยะรัง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94100101 กรือเซะ ระดับดีเยี่ยม
94100102 ยือแร ระดับดีเยี่ยม
94100103 บินยาลีมอ ระดับพัฒนา
94100104 ปายอเมาะสูเม็ง ระดับมาก
94100105 พวสตา ระดับดีเยี่ยม
94100106 ต้นทุเรียน ระดับดีเยี่ยม