รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ทุ่งยางแดง ตำบล ปากู
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94060401 ปาแดปาลัส ระดับดี
94060402 ปาเซปูเต๊ะ ระดับดี
94060403 บ้านเขาดิน ระดับดี
94060404 บ้านมะนังยง ระดับดี
94060405 บ้านปากู ระดับดี
94060406 บ้านตะโล๊ะโต๊ะโน ระดับดี
94060407 บ้านจะมือฆา ระดับดี