รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ทุ่งยางแดง ตำบล น้ำดำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94060301 บาลูกาลูวะ ระดับดี
94060302 บือราแง ระดับดี
94060303 ชะมา ระดับดี
94060304 บือแนยามู ระดับดี
94060305 นัดฆอมิส ระดับดี