รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ทุ่งยางแดง ตำบล พิเทน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94060201 ข่าลิง ระดับดี
94060202 พิเทน ระดับมาก
94060203 ป่ามะพร้าว ระดับดี
94060204 บือจะ ระดับดี
94060205 บาแฆะ ระดับดี
94060206 โต๊ะชูด ระดับดี
94060207 ตือเบาะ ระดับดี