รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ ทุ่งยางแดง ตำบล ตะโละแมะนา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
94060101 ลูกไม้ไผ่ ระดับดีเยี่ยม
94060102 บ้านแลแวะ ระดับดีเยี่ยม
94060103 บ้านตะโละแมะนา ระดับดีเยี่ยม
94060104 บ้านตะโละนิบง ระดับดีเยี่ยม