รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาท่ามใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92012001 บ้านนาท่าม ระดับดีเยี่ยม
92012002 วังหิน ระดับดีเยี่ยม
92012003 บ้านหนองเกียบ ระดับดีเยี่ยม
92012004 นานอน ระดับมาก
92012005 ยางงาม ระดับดีเยี่ยม
92012006 บ้านพิกุลลอย ระดับดีเยี่ยม
92012007 บ้านหน้าวัด ระดับดีเยี่ยม
92012008 เกาะตะเคียน ระดับดีเยี่ยม