รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาท่ามเหนือ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011901 บางยาง ระดับดี
92011902 บ้านทุ่งครก ระดับดี
92011903 บ้านไสพลา ระดับดี
92011904 คลองเต็ง ระดับดี
92011905 ทุ่งปง ระดับดี
92011906 เกาะบก ระดับดี
92011907 วังแตร๊ะ ระดับดี
92011908 เกาะปราง ระดับดี
92011909 ปลายหมัน ระดับดี
92011910 นางอ ระดับดี
92011911 โคกมะม่วง ระดับดี
92011912 เหรียงห้อง ระดับดี
92011913 วังโตน ระดับดี