รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล บ้านโพธิ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011801 บ้านหัวถนน ระดับดี
92011802 บ้านทุ่งจันทร์หอม ระดับดี
92011803 บ้านบ่อมะพร้าว ระดับดี
92011804 นาทองหลาง ระดับดี
92011805 บ้านต้นรัก ระดับดี
92011806 บ้านหนักตอ ระดับดี
92011807 บ้านท่าปาบ ระดับดี
92011808 บ้านห้วยไทร ระดับดี
92011809 บ้านสระนางหงส์ ระดับดี
92011810 บ้านพรุหลุมพี ระดับดี