รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาตาล่วง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011701 ทุ่งตำเสา ระดับดี
92011702 นาขา ระดับดี
92011703 นาตาล่วง ระดับดี
92011704 ป่าหมาก ระดับดี
92011705 ทุ่งควน ระดับดี
92011706 ในแขวง ระดับพื้นฐาน