รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล น้ำผุด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011501 น้ำผุด ระดับดี
92011502 ทุ่งนา ระดับดี
92011503 ห้วยเร็จ ระดับดี
92011504 ไร่พรุ ระดับดี
92011505 ด่าน ระดับดี
92011506 ปากห้วย ระดับดี
92011507 เขาหลัก ระดับดีเยี่ยม
92011508 หนองห้าง ระดับมาก
92011509 ไสขุดหิน ระดับดี
92011510 ปลวกล้อน ระดับดี
92011511 ไร่พรุ ระดับดี
92011512 เขาโหรง ระดับมาก