รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล หนองตรุด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011401 หนองตรุด ระดับดี
92011402 คลองขุด ระดับดี
92011403 นาแขก ระดับดี
92011404 กลางนา ระดับมาก
92011405 บ้านควนทุ่งรักษ์ ระดับมาก
92011406 บ้านสันตัง ระดับมาก
92011407 น้ำฉา ระดับดี
92011408 ทุ่งนานายดำ ระดับมาก
92011409 บ้านในยวน ระดับมาก