รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาโต๊ะหมิง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011301 บ้านนาโตีะหมิง ระดับดี
92011302 บ้านโคกหว้าน ระดับดี
92011303 บ้านห้วยเหรียง ระดับดี
92011304 บ้านทำเล ระดับดี
92011305 บ้านพรุท่อม ระดับดี
92011306 บ้านควนสระแก้ว ระดับดี