รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล โคกหล่อ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92011001 ไชยมงคล ระดับดี
92011002 พรุชี ระดับดี
92011003 โคกยูง ระดับดี
92011004 โคกหล่อ ระดับดี
92011005 โคกหล่อ ระดับดี
92011006 นาหมื่นราษฏร์ ระดับดี
92011007 โคกหล่อ ระดับดี
92011008 โคกยูง ระดับดี
92011009 โคกพลา ระดับดี
92011010 โคกพลา ระดับดี
92011011 สะพานไทร ระดับดี
92011012 คลองลำเลียง ระดับดี