รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล บางรัก
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92010901 หนองปรือ ระดับดี
92010902 น้ำผุด ระดับดี
92010903 บ้านใต้ ระดับดี
92010904 ท่าจีน ระดับดี
92010905 สะพานช้าง ระดับดี
92010906 ควนยอดทอง ระดับดี