รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาโยงใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92010801 บ้านท่าปาบ ระดับดี
92010802 บ้านโคกขี้เหล็ก2 ระดับมาก
92010803 บ้านควนสงฆ์ ระดับดี
92010804 บ้านนาโยง ระดับดี
92010805 บ้านหนองคล้า ระดับมาก
92010806 บ้านโคกขี้เหล็ก6 ระดับดี
92010807 บ้านโคกขี้เหล็ก 7 ระดับดี
92010808 บ้านโคกโดน ระดับดีเยี่ยม