รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล ควนปริง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92010701 บ้านเกาะปริง ระดับดี
92010702 บ้านโคกสะท้อน ระดับดี
92010703 บ้านไสหนุน ระดับดี
92010704 บ้านหลวนช้าง ระดับดี
92010705 บ้านควนปริง ระดับดี
92010706 บ้านควนปริง ระดับดี
92010707 บ้านทุ่งหวัง ระดับดี
92010708 บ้านนาป้อ ระดับดี
92010709 บ้านกลาง ระดับดี