รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาบินหลา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92010601 บ้านโคกวัว ระดับดี
92010602 บ้านนาแค ระดับดี
92010603 คลองเมือง ระดับดี
92010604 โคกไม้ไผ่ ระดับดี
92010605 ควนล้อน ระดับดี
92010606 บ้านทุ่งชน ระดับดี