รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล บ้านควน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92010501 ทุ่งไทรงาม ระดับดี
92010502 หนองใหญ่ ระดับดี
92010503 บ้านควน ระดับดี
92010504 หนองกก ระดับดี
92010505 ควนนาแค ระดับมาก
92010506 เกาะมะม่วง ระดับดี