รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง ตำบล นาพละ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
92010401 บ้านนาพละ ระดับดี
92010402 บ้านหนองช้าง ระดับดี
92010403 บ้านไสหยี ระดับดี
92010404 บ้านนางน้อย ระดับดี
92010405 บ้านยางงาม ระดับดี
92010406 บ้านหัวถนน ระดับดี
92010407 บ้านหนักตอ ระดับดี
92010408 บ้านหนองเรี้ย ระดับดี
92010409 บ้านหนองนนท์ ระดับดี
92010410 บ้านหนองแสง ระดับดี