รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ วัดเพลง ตำบล วัดเพลง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
70090301 ศรีสมรัตน์ ระดับดีเยี่ยม
70090302 ชุมชนหัสชัยศรีสมรักษ์ ระดับดีเยี่ยม
70090303 คลองฝรั่ง ระดับดีเยี่ยม
70090304 วัดฝรั่ง ระดับดีเยี่ยม
70090305 ชุมชนศรัทธาร่วมใจ ระดับดีเยี่ยม
70090306 บ้านท่าใหญ่ ระดับพัฒนา
70090307 บ้านละว้า ระดับดีเยี่ยม
70090308 บางนางสูญ ระดับดีเยี่ยม
70090309 บ้านเพลง ระดับดีเยี่ยม
70090310 ไร่ลึก ระดับดีเยี่ยม