รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ วัดเพลง ตำบล จอมประทัด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
70090201 บางกล้วย ระดับพัฒนา
70090202 บางกระรี้ ระดับพัฒนา
70090203 บ้านต้นพลับ ระดับพัฒนา
70090204 บางกล้วย ระดับพัฒนา
70090205 บ้านปลายคลองเล็ก ระดับดี
70090206 บ้านปากสระ ระดับดี
70090207 บ้านดอนกลาง ระดับดี
70090208 บ้านดอนตาสน ระดับดี