รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ วัดเพลง ตำบล เกาะศาลพระ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
70090101 หนองเกสร ระดับดี
70090102 บ้านเวียงทุน ระดับดี
70090103 บ้านดอน ระดับดี
70090104 บางนางทวย ระดับดี
70090105 คลองพะเนาว์ ระดับดี
70090106 ท่าข้าม ระดับดี
70090107 ท่าลาด ระดับดี
70090108 เกาะมอญ ระดับดี
70090109 บ้านเสลา ระดับดี
70090110 คลองขุด ระดับดี