รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีนคร ตำบล หนองบัว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64080501 ป่ากระทุ่ม ระดับดี
64080502 ศิริพัฒนา ระดับดี
64080503 ไร่เมืองกาญจน์ ระดับดี
64080504 หนองบัว ระดับดี
64080505 หนองโรง ระดับดี
64080506 บึง ระดับดี
64080507 บึงลับแล ระดับดี
64080508 นิคมสหกรณ์ ระดับดี