รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีนคร ตำบล คลองมะพลับ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64080401 นิคมสหกรณ์ ระดับดี
64080402 ศิริบูรณาราม ระดับดี
64080403 ทุ่งมหาชัย ระดับดี
64080404 บึงพระยอด ระดับดี
64080405 นิคมสหกรณ์ ระดับดี
64080406 นิคมสหกรณ์ ระดับดี
64080407 คลองปู ระดับดี
64080408 คลองมะพลับ ระดับดี
64080409 โรตารี่ ระดับดี
64080410 สายใจไทย ระดับดี