รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีนคร ตำบล น้ำขุม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64080301 คลองต่าง ระดับดี
64080302 คลอง ระดับดี
64080303 น้ำขุม ระดับดี
64080304 ต้นนา ระดับดี
64080305 คลองใหม่ ระดับดี
64080306 บัวเจริญ ระดับดี
64080307 ผาสุข ระดับดี
64080308 คลองต่างเหนือ ระดับดี
64080309 คลองเจริญ ระดับดี
64080310 ชัยเจริญ ระดับดี