รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีนคร ตำบล นครเดิฐ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64080201 บ้านหนองแหน ระดับดีเยี่ยม
64080202 บ้านดงจันทน์ ระดับดี
64080203 บ้านบึงสวย ระดับดี
64080204 บึงงาม ระดับดี
64080205 บ้านปากอ่าว ระดับมาก
64080206 นิคมพัฒนา ระดับดี
64080207 บ้านฟากคลอง ระดับดีเยี่ยม
64080208 บ้านหนองแหนใต้ ระดับดีเยี่ยม
64080209 หนองชาน ระดับดี
64080210 บึงเจริญ ระดับดี
64080211 บ้านเนินกระเชาว์ ระดับดีเยี่ยม