รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีนคร ตำบล ศรีนคร
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
64080101 บ้านตาลพร้า ระดับดี
64080102 บ้านเหมือง ระดับดี
64080103 ศรีนคร ระดับดี
64080105 ทุ่งเลน ระดับดี
64080106 บ้านหนองโสน ระดับดี
64080107 ไผ่เกาะ ระดับดี
64080108 บ้านหนองนา ระดับดี
64080110 บ้านเด่นประดู่ ระดับดี