รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล คือเวียง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56051201 ป่าเฮี้ย ระดับดี
56051202 โพธิ์ทอง ระดับดี
56051203 ไผ่ทอง ระดับดี
56051204 ร่มโพธิ์ ระดับดี
56051205 ทุ่งกาไชย ระดับดี
56051206 ทุ่งพัฒนา ระดับดี
56051207 ปางเจริญศึกษา ระดับดีเยี่ยม
56051208 ปางภูเวียง ระดับดีเยี่ยม
56051209 ปางแม่หลา่ย ระดับดีเยี่ยม