รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล สว่างอารมณ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56051101 ร่องจว้า ระดับดี
56051102 ศรีชุมใต้ ระดับดี
56051103 ศรีชุม ระดับดี
56051104 สานไซงาม ระดับดี
56051105 สว่างอารมณ์ ระดับดี
56051106 บุญโยชน์ ระดับดี
56051107 สว่างไซงาม ระดับดี
56051108 ดอนศรีชุม ระดับดี