รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล บุญเกิด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56051001 สายลมโชย ระดับดี
56051002 ร่มโพธิ์งาม ระดับดี
56051003 สันช้างหิน ระดับดี
56051004 บุญเกิด ระดับดี
56051005 บุญเรือง ระดับดี
56051006 หัวฝาย ระดับดี
56051007 ทุ่งหลวง ระดับดี
56051008 ศูนย์พัฒนา ระดับดี
56051009 ใหม่พัฒนา ระดับดี