รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล ดงสุวรรณ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050901 สันป่าจี้ใต้ ระดับดี
56050902 สันป่าจี้เหนือ ระดับดี
56050903 ดง ระดับดี
56050904 ดงใหม่ ระดับพัฒนา
56050905 ห้วยโป่ง ระดับดี
56050906 กองแล ระดับพัฒนา
56050907 ห้วยดอกเข็ม ระดับดี
56050908 ดงหลวง ระดับดี
56050909 ดงครก ระดับพื้นฐาน
56050910 สันป่านสัก ระดับดี
56050911 สันติธรรม ระดับดี