รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล หนองหล่ม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050801 บ้านห้วยฮุง ระดับมาก
56050802 บ้านใหม่เหนือ ระดับมาก
56050803 บ้านใหม่พัฒนา ระดับมาก
56050804 บ้านท่านคร ระดับมาก
56050805 บ้านแม่พริก ระดับมาก
56050806 ปางงุ้น ระดับดี
56050807 ไชยมงคล ระดับมาก
56050808 บ้านหนองหล่ม ระดับมาก
56050809 ร่วมจิต ระดับดี